การต่อต้านการคอร์รัปชัน

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และดำเนินงานตามหลัก เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการเรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบาย แนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด”

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy)

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะให้ธนาคารมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชันสำหรับธุรกรรมทุกประเภทของธนาคาร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารซึ่งกำหนด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของธนาคารมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยจะละเมิดหลักการต่อไปนี้มิได้

  • ธนาคารมีหลักการในการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม
  • ธนาคารจะดำเนินธุรกิจตามหลักการของการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักจริยธรรม คุณธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในระดับของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การถือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง คู่มือรวมถึงให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอก การควบคุมติดตาม และสอบทานอย่างเหมาะสมกับทุกหน่วยงานของธนาคาร

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งอาจหมายรวมถึง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงการกระทำโดยการใช้อำนาจอย่างไม่ ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การขอ การเรียกร้อง การให้ หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้ วางใจ หรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน

 

แนวทางปฏิบัติ

  • ธนาคารห้ามผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
  • ธนาคารมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  • ธนาคารได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสำคัญในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบพนักงานของธนาคาร

 

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นการ ฝ่าฝืนทางวินัย และมีบทลงโทษตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง