กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน

การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไมโครอย่างยั่งยืน

Micro หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือธุรกิจไมโคร ที่ธนาคารไทยเครดิต ให้การส่งเสริมและสนับสนุน Economic หมายถึง ธนาคารไทยเครดิต มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการและสังคมไทย Development หมายถึง ธนาคารไทยเครดิต มุ่งมั่นพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจไมโครสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง 3 ด้านตามหลักการการธนาคารเพื่อความอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไมโครอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยเครดิต  จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการที่หลากหลายและครอบคลุมการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ความรู้และกิจกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างบูรณาการ กิจกรรมเพื่อสังคม การวิเคราะห์และวิจัยทางเศรษฐกิจไมโคร ที่จะช่วยส่งเสริมและตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจไมโคร พร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจดังกล่าวที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ธนาคารไม่เพียงแต่สนับสนุนบริการทางการเงิน แต่ยังผลักดันให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามปรัชญาของธนาคารที่ว่า “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และโปร่งใส ทั้งยังตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ธนาคารจึงมุ่งมั่น ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสร้างรากฐานและการเติบโตเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในสังคมในระยะยาว ตลอดจนสร้างมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งธนาคารไทยเครดิต  ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของธนาคาร อีกทั้งการดำเนินงานของธนาคารฯ ยังยึดมั่นในการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 มิติ คือ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาล (ESG)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ธนาคารฯ มีการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน ในการดำเนินโครงการ คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น เป็นโครงการประกวดเรียงความ เพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ตลาดชุมชนสีเขียว

ด้านสังคม (Social)

ธนาคารฯ ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อม ให้สามารถเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

ธนาคารฯ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ในการให้สินเชื่อที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงินและบรรเทาปัญหา ต่าง ๆ โดยมีแนวทาง 4 ข้อ คือ

            1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

            2. การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

            3. การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน

            4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสประกอบการให้สินเชื่อ

อีกทั้งธนาคารฯ ยังร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยธนาคารฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม ตอบโจทย์สโลแกน “ใครไม่เห็น เราเห็น” ภายใต้แนวคิด “ทุกคนคือคนสำคัญ” ของธนาคาร

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อย การดำเนินโครงการ CSR ของธนาคารจึงยึดหลักการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) 6 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย จำแนกแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

 • ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม
 • นโยบาย และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นธรรม และ ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมวินัยทางการเงินที่ดี และเสริมความรู้ด้านการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ

 • ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy programs)
 • ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (Scholarship)
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Learning center)

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโต ทางเศรษฐกิจ

ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคง และยั่งยืน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งการจ้างงานที่เป็นธรรมและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน

 • นโยบายและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงแหล่ง เงินทุนในระบบ ให้สามารถขอสินเชื่อในระบบได้อย่างถูกต้อง
 • วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร
 • กิจกรรม และแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

 • สร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงินสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง
 • ริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอร์มการธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • การให้บริการทางการเงิน ที่อำนวยความสะดวกเรื่อง การชำระเงินแก่ลูกค้า

เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ

 • ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ให้ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
 • ส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบ การรายย่อย ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการ ให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
 • รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดโครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์
 • รณรงค์ให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการรู้ คุณค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Go green office)


กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจไมโครและเพื่อสังคม

โครงการตังค์โต Know-how

ภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารไทยเครดิต  ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ และ คุณภาพชีวิตของลูกค้ากลุ่มไมโครไฟแนนซ์และครอบครัวให้ดีขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางการเงิน มากว่า 4 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ทั้งการบริหารหนี้ วินัยการออม และการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ ด้วยการเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไร้เงินสด การให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบการอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการดำรงชีพของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย เป็นสิ่งจำเป็น ในการช่วยลดปัญหาการเกิดหนี้ครัวเรือน และรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เกิดขึ้น สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารฯ ได้ประสานความร่วมมือ กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ในการร่วมพัฒนา และรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถเพิ่มศักยภาพตนเอง และประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ตังค์โต Know-how”