คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

Mr. Stephen Tirador Briones ประธาน
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการ
นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ เลขานุการ