คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธาน
นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการ
นางสาวช่อแก้ว แก้วมรกต เลขานุการ