คณะกรรมการธนาคาร

นายวานิช ไชยวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ
นายศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการอิสระ
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ