คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายศุภชัย สุขะนินทร์ ประธาน
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
Mr. Gaurav Malik กรรมการ
นายศราวุธ เศวตณรงค์ เลขานุการ