คณะผู้บริหาร

นายวานิช ไชยวรรณ

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

ศาสตราจารย์พิเศษ</br>กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

นายจำนงค์ วัฒนเกส

นายจำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศุภชัย สุขะนินทร์

นายศุภชัย สุขะนินทร์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายกัวราฟ มาลิค

นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายสตีเฟ่น</br>ทีราดอร์ บริโอเนส

นายสตีเฟ่น
ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกฤษณา</br>อร่ามกุลชัย

นางสาวกฤษณา
อร่ามกุลชัย

กรรมการ

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรอยย์ ออกุสตินัส </br>กุนารา

นายรอยย์ ออกุสตินัส
กุนารา

กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ