คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายศราวุธ เศวตณรงค์ กรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
นางสาวภัคจิรา วุฒิเศถกฤต กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ