ช่องทางการร้องเรียนด้าน ESG

เป็นช่องทางร้องเรียนในแง่มุมต่างๆชองธนาคารในเรื่อง ESG  สิ่งแวดล้อม (Envionment) สังคม (social และธรรมาภิบาล Governance) ภายในธนาคาร