ธนาคารไทยเครดิต กับ ESG

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการที่จะดำเนินกิจการธนาคารที่ยังยืน  (Sustainable banking) อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสร้างความยั่งยืนในสามมิติ หรือที่เรียกว่า ESG คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคมและพนักงาน (Social and employee) และ ธรรมาภิบาล (Governance) ผ่านการดำเนินงานของธนาคารและพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม พนักงาน และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) เพื่อการนำไปสู่การดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน

“Everyone matters” is our brand philosophy. “Krai Mai Hen Rao Hen” is our brand promise and we remain true to our promise. The micro and nano segments still feel un-served altogether. These, customer are, in fact, the core component of the Thai economy and they should have a trustworthy and reliable bank that serves their needs. At TCRB, we immerse ourselves in our customers’ lives to understand their agony and financial struggles. We continuously develop our products and services to help our customers overcome these struggles. Education is also critical to free our customers from the hash reality of illegal lenders. 


Board of director / CEO’s commitment to implement the responsible lending strategy statement.

 

  • การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Commitment)
  • การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
  • การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน (Internal Implementation Mechanisms) ในสิ่งที่ร่วมกันทำ
  • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency)

 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ธนาคารโดยคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคารมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยมีการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ รวมถึงความพยายามในการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และลูกค้าของธนาคารในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายด้านความเสี่ยง นโยบายสินเชื่อและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อ และผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible lending) ให้กับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

 

Roles, duties and responsibilities and environmental, social, 

employee and governance guidelines 

for sustainable banking TCRB’s ESG policy November 2020

 

ด้านสังคม (Social)

ธนาคารมีปณิธานที่จะมุ่งมั่นให้ลูกค้าและประชาขนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจำวันและมีโอกาสที่สามารถจะเข้าถึงระบบการเงินที่มั่นคง ปลอดภัย และมีความยุติธรรม โดยการพิจารณาการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible lending) อีกทั้งธนาคารยังเล็งเห็นความสำคัญของการเคารพความแตกต่างและความเสมอภาคทั้งภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการส่งเสริมแรงงานสตรี ให้สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตทางวิชาชีพแก่บุคลากรภายใน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฎิบัติทางเพศ
 

Supplement Information
Women Segmentatio

 

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

ธนาคารโดยคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคารยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคาร ตามที่ธนาคารได้กำหนดและมีการประกาศใช้ ทั้งในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเท่าทันความเสี่ยง และการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการคำนึงถึงความเสี่ยงความเป็นธรรม และความโปร่งใส จะทำให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม สร้างคุณค่าให้กับธนาคารได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

 

ด้านการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาพนักงาน (Employee)

ธนาคารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งมั่นที่บริหาร พัฒนา และธำรงรักษาพนักงาน เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับธนาคาร ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลด้วยการเคารพในสิทธิ เกียรติ ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของพนักงานทุกท่าน โดยมีการดำเนินการผ่านการกำหนดนโยบายการจ้างงาน การบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณที่ดีของพนักงาน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล ธนาคารได้ให้ความสำคัญด้านเติบโตในหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและการสื่อสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของธนาคารและเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานในที่สุด

 

 

การดำเนินงานด้าน ESG ของธนาคารภายใต้ปฏิญญา TBA ESG declaration และตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ภายใต้ปฏิญญา ESG ที่สมาคมธนาคารประกาศ ธนาคารไทยเครดิต เพืิ่อรายย่อย เห็นด้วยกับลำดับความสําคัญของการดําเนินการร่วมกันหกประการ

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน (Human Rights and Labor Social Responsibility Policy) ธนาคารไทยเครดิต จํากัด (มหาชน)