มาตรฐานการให้บริการทางการเงิน

 

บริการทางการเงินระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการรับ และดูแลเรื่องร้องเรียน 
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
ทันที
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Website
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Facebook
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์
7 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ หรือสาขา
ทันที
2. การแจ้งยุติ หรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน 
 • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้า และกำหนดระยะเวลา 
  ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
15 วันทำการ
ด้านสินเชื่อ 
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 
 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
15 วันทำการ
 • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
25 วันทำการ
4. การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า15 วันทำการ
5. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน15 วันทำการ
6. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย15 วันทำการ
7. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ) 
 • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
ทันที
 • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูลสถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ
15 วันทำการ
ด้านเงินฝาก 
8. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงิน หรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต) 
 • กรุงเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบแจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
5 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
5 วันทำการ
9. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสดผ่านเครื่อง ATM / CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงิน หรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) 
 • กรุงเทพ และปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบแจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
7 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบแจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
10 วันทำการ
10. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 • รายการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีธนาคารไทยเครดิต ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลังเวลา 23:00 น. ธนาคารจะบันทึกรายการของวันถัดไป
จะบันทึกรายการของวันถัดไป
 • การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/CDM/Mobile Banking ก่อนเวลา 22:00 น. 
  แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้องผู้รับโอนไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบและปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
ภายในเวลา19:00 น.
ของวันถัดไป
11.การเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง 
ผู้รับโอนไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบและปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
 • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์
3 วันทำการ
 • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์
5 วันทำการ
12. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์(e-wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)
ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้ 
 
 • กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน
15 วันทำการ
 • กรณีโอนเงินต่างธนาคาร
20 วันทำการ
 • กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์(e-wallet)
20 วันทำการ
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
13. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 • บัตร ATM ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ 
  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอนภายหลังจากการอายัด
5 นาที
ด้านบริการทั่วไป 
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 
 • การคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/เช่าซื้อ สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
15 วันทำการ
 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก(Bank Statement) สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
3 วันทำการ

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนังสือ หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ ครบถ้วนจากลูกค้า(แล้วแต่กรณี)

มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความ ถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/ หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/ หรือเหตุการณ์ที่ ธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็นรายกรณีไป

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/ หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/ หรือบุคคลอื่นใด และธนาคาร ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/ หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดย ทางตรง หรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/ หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม