อัตราส่วนเงินกองทุน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)
ออมทรัพย์
0.20 - 2.00 %
ประจำ
0.95 - 2.25 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.10 - 0.30 %
ปลอดภาษี
2.90 %
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (ต่อปี)
MLR
9.50%
MOR
9.08%
MRR
10.15%
MAR
7.90%
MGR
16.55%