ช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส จากการพบเห็นการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การไม่ได้รับความเป็นธรรมภายในธนาคาร

ช่องทางที่ 1 (ผ่านทาง E-mail)
  • Employeecare@thaicreditbank.com
  • whistleblower_IA@thaicreditbank.com
ช่องทางที่ 2 (ผ่านทางไปรษณีย์)

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการอิสระคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้บริหารสูงสุดสายงานตรวจสอบภายใน
หรือผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ บมจ.  ธนาคารไทยเครดิต  

123  อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ  10400